Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 23

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 23

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ มุ่งพัฒนาครูไทยผ่านการขับเคลื่อน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้”

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต ร่วมขับเคลื่อน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวืชาชีพ” หรือ PLC เพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้นำแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพามาใช้เพื่อพัฒนาครูไทย

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักและภารกิจสำคัญที่ทางโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น คือครูต้องมีทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพ  โดยสามารถสร้างความเข้าใจให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์เป็น และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้

วิธีการพัฒนาครูภายใต้โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การพัฒนาครูพี่เลี้ยงทางวิชาการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนมาให้คำแนะนำแก่ครูในการปรับการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การกระตุ้นความสนใจเด็ก การตรวจสอบความเข้าใจเด็ก การให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมและการทดลองที่นำอุปกรณ์และวิธีการจัดการเรียนรู้จากโครงการฯ ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการติดตามว่าเด็กเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นอย่างไร ประเมินผลและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวคิดเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC นั้น ในปัจจุบันยังเป็นเรื่องใหม่ของครูไทย และกำลังเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อกระบวนการพัฒนาครูในประเทศไทย PLC เป็นแนวคิดที่ปรับมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ในการบริหารองค์กรที่เชื่อว่า การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันนั้นจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ในส่วนของภาคการศึกษาเองนั้น ทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้ส่งเสริมการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ แต่อาจมีชื่อเรียกที่ต่างกันไป โดยต่างมีความเชื่อร่วมกันว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ของชุมชนวิชาชีพครูนั้นจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของครูและสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้แก่นักเรียน

ในประเทศไทย สถาบันคุรุพัฒนาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด PLC เพื่อให้ครูนำไปปฎิบัติใช้ โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญในการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของครูต่อ PLC ก็คือการเปิดโอกาสให้ครูใช้รายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากกระบวนการ PLC เพื่อยื่นประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยครูจะต้องเข้าร่วมการประชุม PLC จำนวน 50 ชั่วโมง หรือมากกว่าเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยื่นต่อกระทรวงศึกษาธิการนั้น ต้องสะท้อนถึงสิ่งที่ครูได้เรียนรู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ดร. เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านการพัฒนาสะเต็มศึกษาภายใต้โครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ได้กล่าวถึงรูปแบบการสร้าง PLC ภายใต้โครงการฯ ว่า   โครงการฯ ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำแนวทางในการส่งเสริม PLC ของสถาบันคุรุพัฒนามาใช้ โครงการฯ ได้เริ่มจัดอบรมให้ครูรู้จักใช้เทคนิควิธีในการจัด PLC ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายใต้โครงการฯ ไปแล้วมากกว่า 60 เครือข่าย โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประมาณกว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศ วิธีการสำคัญที่โครงการนำมาใช้ ก็คือการเปิดชั้นเรียน หรือ Open Classroom เพื่อให้ครูร่วมกันอภิปรายถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่สังเกตเห็น ครูจะตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงบทเรียน วางแผนบทเรียนร่วมกันและเยี่ยมชมห้องเรียนของกันและกัน สังเกตการณ์และสะท้อนถึงวิธีที่นักเรียนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับปรุงบทเรียนและกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

 

Newsletter Issue 23 TH Final

Date

เมษายน 27, 2018

Category

Newsletter