Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

งานวิจัย

Download PDF

STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

STEM Education กับกรพัฒนทักษะในศตวรรษที่ 21

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมอง และการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่ จึงจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการ สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่ องมื อแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสั งคม แนวโน้มการจั ดการศึกษาจึงจำเป็นต้องบู รณา การทั้งด้านศาสตร์ต่างๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ทำให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่งผู้เรียน จะเห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรียน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นการเตรียมผู้เรียนในการเรียน ต่อไปในชั้นสูงขึ้น เกิดการเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคต การเพิ่มมูลค่า และการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้

ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

การผลิตเพื่อส่งออกเป็นภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตามโอกาสในการเติบโตของภาคการผลิตถูกคุกคามโดยแรงกดดันทางการแข่งขัน ทั้งจากประเทศที่มีเทคโนโลยีระดับสูงและประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ รัฐบาลจึงต้องนำนโยบาย Thailand 4.0 มาใช้ เพื่อกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตของไทยเปิดรับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อ ระบบข้อมูล และระบบอัตโนมัติ การขับเคลื่อนไปสู่การผลิตที่ทันสมัยในอนาคตดังกล่าว ก่อให้เกิดความท้าทายต่อฐานแรงงานในภาคการผลิตอย่างมาก ซึ่งประเด็นสำคัญคือ ความจำเป็นในการผลิตช่างเทคนิครุ่นใหม่ให้มีความฉลาดรอบรู้ในด้านไอที และมีทักษะข้ามสาขาวิชาโดยเฉพาะในด้านเมคคาทรอนิกส์ และเทคโนโลยี โลกกำลังประสบภาวะขาดแคลนช่างเทคนิคที่มีทักษะเหล่านี้ และประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างฐานแรงงานช่างเทคนิคที่พร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อป้อนให้กับบริษัทผู้ผลิต ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้ได้เสนอแนวทางการนำเอาองค์ความรู้ในสาขาวิชาทั้งสี่สาขาหรือสะเต็ม (STEM) มาสอดแทรกในหลักสูตรเทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมกับกระบวนการพัฒนาครู การจัดหาทุนใหม่ ๆ จากความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวะ และการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต

2 Files

เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสะเต็มศึกษาในงานประชุมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล 24-25 พฤศจิกายน 2560

Science_10th Grade Team Learning on the Atomic Structure

Science_10th Grade Team Learning on the Atomic Structure

by Tammara Phromhom

10th Grade Team Learning on the Atomic Structure1

Science_Constructing Inquiry-Based Learning on the Atmospheric Issues in Science Class

Science_Constructing Inquiry-Based Learning on the Atmospheric Issues in Science Class

by Salinthip  Promyong

Constructing Inquiry-Based Learning on the Atmospheric Issues in Science Class2

Science_Advancing Science Learning for Middle School Students through Inquiry Based Pedagogy

Science_Advancing Science Learning for Middle School Students through Inquiry Based Pedagogy

by Satit Wannapob

Advancing Science Learning for Middle School Students through Inquiry Based Pedagogy3

Science_Examining Fossil Fuel through 7E Learning Cycle by the Senior Matayom Students at Mancha Suksa School

Science_Examining Fossil Fuel through 7E Learning Cycle by the Senior Matayom Students at Mancha Suksa School

by Napapat Rusomkai

Examining Fossil Fuel through 7E Learning Cycle by the Senior Matayom Students at Mancha Suksa School 4

Science_STEM Activities for Middle School Students

Science_STEM Activities for Middle School Students

by Nidawan Changthong

STEM Activities for Middle School Students6

Science_Investigating Human Physiological Development through the PDCA and the 21st Century Learning Approaches

Science_Investigating Human Physiological Development through the PDCA and the 21st Century Learning Approaches

by Jakapan Pratumteep

Investigating Human Physiological Development through the PDCA and the 21st Century Learning Approaches7

Science_Hewson & Hewson Conceptual Change Strategies in Teaching Element and Compound Scientific Aspects for the 10th Grade Students

Science_Hewson & Hewson Conceptual Change Strategies in Teaching Element and Compound Scientific Aspects for the 10th Grade Students

by Waraluk  Seerakham

Hewson & Hewson Conceptual Change Strategies in Teaching Element and Compound Scientific Aspects for the 10th Grade Students9

Science_Stoichiometry Studies through Inquiry Learning Approach for 11th Grade Science Students

Science_Stoichiometry Studies through Inquiry Learning Approach for 11th Grade Science Students

by Suphanwadee Prasong

Stoichiometry Studies through Inquiry Learning Approach for 11th Grade Science Students10

Science_Creative Team Learning Approach in the Study of Atomic Structure for the 10th Grade Science Students

Science_Creative Team Learning Approach in the Study of Atomic Structure for the 10th Grade Science Students

by Nophakun Ngaewkoodrua

Creative Team Learning Approach in the Study of Atomic Structure for the 10th Grade Science Students11

Science_Class Discussion Approach for Enhancing Academic Competency for the 9th Grade Science Students

Science_Class Discussion Approach for Enhancing Academic Competency for the 9th Grade Science Students

by Rattanasak  Thongpanya

Class Discussion Approach for Enhancing Academic Competency for the 9th Grade Science Students14

Math_High Impact Practices for the 7th Grade Study of Integer System

Math_High Impact Practices for the 7th Grade Study of Integer System

by Tareeya  Chaitongrat

High Impact Practices for the 7th Grade Study of Integer System5

Math_IRS2 Innovative Pedagogical Model for Mathematics

Math_IRS2 Innovative Pedagogical Model for Mathematics

by Parttana Wiriyathamjaroen

IRS2 Innovative Pedagogical Model for Mathematics8

Math_Learning Multiplication of Integer through the Professional Learning Community (PLC) Approach

Math_Learning Multiplication of Integer through the Professional Learning Community (PLC) Approach

by Sittichai Phongsai

Learning Multiplication of Integer through the Professional Learning Community (PLC) Approach12

Math_Study of Integer System through Class Discussion Approach

Math_Study of Integer System through Class Discussion Approach

by Krissada Karaket

Study of Integer System through Class Discussion Approach13

Math_Applying Kahoot Technological and Academic Platform and Exit Ticket Assessment Technique for the 9th Grade Mathematics Classroom Practices

Math_Applying Kahoot Technological and Academic Platform and Exit Ticket Assessment Technique for the 9th Grade Mathematics Classroom Practices

by Aurupong Kodee & Supatra Kerdsup

Applying Kahoot Technological and Academic Platform and Exit Ticket Assessment Technique for the 9th Grade Mathematics Classroom Practices15

Science_Integration of Formative Assessment and STEM Pedagogical Approaches in the Study of Wind Energy and the Wind Turbine

Science_Integration of Formative Assessment and STEM Pedagogical Approaches in the Study of Wind Energy and the Wind Turbine

by Boonliang Chordnork

Integration of Formative Assessment and STEM Pedagogical Approaches in the Study of Wind Energy and the Wind Turbine16

Math_Using Exit Ticket Strategy for the 9th Grade Learning of Linear Equation System with Two Variables

Math_Using Exit Ticket Strategy for the 9th Grade Learning of Linear Equation System with Two Variables

by Chongchit Ruenphaksup

Using Exit Ticket Strategy for the 9th Grade Learning of Linear Equation System with Two Variables17