Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Institute Asia) ขอสัญญาให้ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว และจะนำข้อมูลไปใช้ทางออนไลน์อย่างมีจริยธรรม สถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้และสถาบันมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้โดยอยู่ในดุลพินิจของสถาบัน การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นจะมีผลบังคับในวันที่แก้ไขปรับปรุงซึ่งมีแสดงระบุไว้และการที่ผู้ใช้งานยังคงใช้งานเว็บไซต์อยู่อย่างต่อเนื่องจะเป็นการให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2015 ความทั่วไป

ก.    ต่อไปนี้คือเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างท่านกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย โดยการที่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงจะผูกพันตามเงื่อนไขนี้และจะปฏิบัติตาม   กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออกและส่งกลับออกไปใหม่ด้วย หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับเงื่อนไขนี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้

ข.    สถาบันคีนันแห่งเอเซียจะแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานนี้และข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบ สถาบันคีนันแห่งเอเซียยังอาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า บริการ หรือโครงการที่มีบรรยายอยู่ในไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบเช่นกัน   สิทธิของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

ก.    เราขอสงวนสิทธิในการเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการใด ๆ หรือทั้งหมดของเว็บไซต์เรา และในการยุติการเผยแพร่เว็บไซต์ของเรา ณ เวลาใดก็ได้โดยอยู่ในดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยมิต้องแจ้งหรือ ชี้แจงให้ทราบ และนอกจากเท่าที่มีกำหนดไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นี้ ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือเงินอื่นใดเมื่อมีการเลิกหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงบริการใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือในกรณีที่เรายุติการเผยแพร่เว็บไซต์   ความทั่วไป

ก.    เว็บไซต์นี้มีคำประกาศแจ้งความเป็นเจ้าของและข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อยู่ โดยจะต้องปฏิบัติและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของคำประกาศและข้อมูลดังกล่าว

ข.    สถาบันคีนันแห่งเอเซียขอให้การอนุญาตโดยไม่จำกัดผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และมีขอบเขตจำกัด เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงและแสดงหน้าเว็บต่าง ๆ ภายในไซต์นี้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้และบรรดาคำประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และความเป็นเจ้าของอื่น ๆ จะต้องยังคงสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ท่านจะเพียงแต่ใช้ครอว์เลอร์ (crawler) ในการเป็นบอตท่องเว็บเพื่อจัดทำดัชนี (crawl) เว็บไซต์นี้ตามที่ได้รับอนุญาตจากโปรโตคอล robots.txt ของเว็บไซต์นี้ก็ได้ และสถาบันคีนันแห่งเอเซียอาจปิดกั้น (บล็อก) ครอว์เลอร์ใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวก็ได้ การใช้งานโดยได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ไม่มีลักษณะเป็นการค้า (ตัวอย่างเช่น ท่านจะนำเนื้อหาที่ท่านเข้าไปดูหรือใช้งานบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ไปขายไม่ได้) ห้ามมิให้ใช้ไซต์นี้โดยประการอื่นทั้งปวง

ค.    สถาบันคีนันแห่งเอเซียไม่ให้สิทธิหรือการอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใด ๆ แก่ท่านตามสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด นอกจากการอนุญาตโดยจำกัดขอบเขตในวรรคก่อนนี้   คำประกาศแจ้งลิขสิทธิ์

ก.    ภายใต้บังคับข้อความอันชัดแจ้งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

1.    สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (“เรา” และ “ของเรา”) พร้อมทั้งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา และ

2.    ขอสงวนลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา   การใช้งานที่สามารถยอมรับได้

ก.    ท่าน (ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา) ตกลงว่าท่านจะไม่

1.    นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเว็บไซต์ของเราไปใช้ในกิจกรรมการตลาดแบบตรงใด ๆ

2.    ใช้เว็บไซต์ของเราไม่ว่าในทางใดหรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือเกิดความเสียหายต่อสมรรถนะการทำงาน ความพร้อมใช้งาน หรือความสามารถในการเข้าถึงของเว็บไซต์

3.    ใช้เว็บไซต์ของเราไม่ว่าในทางใดซึ่งผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นกลฉ้อฉล หรือเป็นภัยอันตราย หรือที่เกี่ยวเนื่องกับความมุ่งประสงค์หรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นกลฉ้อฉล หรือเป็นภัยอันตราย

4.    ใช้เว็บไซต์ของเราในการคัดลอก เก็บ เป็นโฮสต์ (host) ส่งข้อมูล จัดส่ง ใช้ โฆษณาเผยแพร่ หรือแจกจ่ายวัสดุเนื้อหาใด ๆ ซึ่งประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน วอร์ม (worm) การดักจับข้อมูลเมื่อกดแป้นคีย์บอร์ด (keystroke logger) หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ประสงค์ร้ายอื่น ๆ

5.    ดำเนินกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ อย่างเป็นระบบหรือโดยใช้เครื่องจักรทำงาน (รวมทั้งการสกัดเอาข้อมูลที่มนุษย์สามารถอ่านได้จากโดยมีออกมาจากโปรแกรมอื่น (scraping) การทำเหมืองข้อมูล (data mining) การดึงเอาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อมาประมวลผล (data extraction) และการสกัดเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ (data harvesting) ด้วย ทั้งนี้ไม่จำกัดอยู่เพียงการดังกล่าว) บนเว็บไซต์หรือโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราโดยมิได้รับความยินยอมชัดแจ้งจากเรา

ข.    ท่านจะต้องไม่นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเว็บไซต์ของเราไปใช้ในการติดต่อบุคคล บริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ   ข้อความ/ข้อมูลของท่านที่โพสต์ขึ้นเว็บไซต์ของเรา

ก.    ท่านขอรับรองและให้ถ้อยแถลงว่าข้อความ/การโพสต์ข้อความของท่าน ซึ่งท่านจัดให้มีไว้บนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) นั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข.    ข้อความของท่านต้องไม่เป็นข้อความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ต้องไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลใด และต้องไม่สามารถก่อให้เกิดการฟ้องร้องบุคคลใด (ไม่ว่าในเขตอำนาจศาลใดและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ในแต่ละกรณี)

ค.    ข้อความของท่านและการที่เราใช้ข้อความของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ต้องไม่

1.    เป็นการโฆษณาหมิ่นประมาทหรือเป็นความเท็จโดยประสงค์ร้ายหรือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย

2.    ลามกหรืออนาจาร

3.    ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบ สิทธิในการส่งต่อข้อมูล หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด

4.    ละเมิดสิทธิในการปกปิดไว้เป็นความลับ สิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

5.    เป็นการให้คำแนะนำโดยประมาทเลินเล่อหรือมีข้อความใด ๆ ที่มีลักษณะประมาทเล่นเล่อ

6.    เป็นการดูหมิ่นศาลใด ๆ หรือฝ่าฝืนคำสั่งศาลใด ๆ

7.    เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยความเกลียดชังหรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและศาสนา

8.    เป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ตามสัญญาใด ๆ ที่มีอยู่กับบุคคลใด

9.    เป็นข้อความที่ไม่จริง เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือชวนให้หลงผิด

10.    ประกอบด้วยหรือมีคำสั่ง คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจมีผู้นำไปปฏิบัติ และหากได้ปฏิบัติแล้วก็อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรือการตาย หรือความสูญเสียหรือเสียหายอื่นใด

11.    เป็นข้อความสแปม (spam)

12.    เป็นที่น่ารังเกียจ เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล ข่มขู่ ด่าทอ คุกคาม ต่อต้านสังคม ขู่เข็ญ ก่อให้เกิดความเกลียดชัง เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือยั่วโทสะ   คำสงวนสิทธิ

ก.    เป็นครั้งคราวที่เว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์อยู่ และเราไม่ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่โพสต์ใด ๆ หากเจ้าหน้าที่ตุลาการใด ๆ พบว่าเงื่อนไขข้อใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าโดยประการใด ความมีผลสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้งานนี้ในส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือน แต่ทั้งนี้ ความสามารถบังคับใช้ได้เช่นนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบโดยสาระสำคัญต่อสิทธิของคู่สัญญาตามเงื่อนไขการใช้งานนี้   ข้อมูลที่เป็นความลับ

ก.    สถาบันคีนันแห่งเอเซียไม่ต้องการได้รับข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีเจ้าของจากท่านโดยผ่านเว็บไซต์ขอเรา ขอเรียนให้ทราบว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งให้แก่สถาบันคีนันแห่งเอเซียจะถือว่าไม่เป็นความลับ โดยการที่ส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ให้แก่สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ท่านเป็นผู้ให้อนุญาตโดยไม่จำกัดและโดยเพิกถอนมิได้แก่สถาบันคีนันแห่งเอเซียในการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่โฆษณา อัพโหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่าย จัดแสดงต่อประชาชนทั่วไป แสดง ดัดแปลง สร้างสรรค์งานอนุพันธ์จาก และใช้ประโยชน์อย่างเสรีโดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ท่านยังตกลงอีกด้วยว่าสถาบันคีนันแห่งเอเซียมีอิสระที่จะนำความคิด แนวคิด ความรู้ความชำนาญ หรือเทคนิคใด ๆ ที่ท่านจัดส่งให้เราไปใช้ประโยชน์เพื่อการใดก็ได้ อย่างไรก็ดี เราจะไม่นำชื่อของท่านออกเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์โดยประการอื่นซึ่งข้อเท็จจริงว่าท่านได้จัดส่งเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นให้แก่เราแล้ว เว้นแต่

(ก) เราได้รับอนุญาตจากท่านให้ใช้ชื่อของท่านได้ หรือ

(ข) เราแจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นที่ท่านจัดส่งให้แก่เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือใช้งานโดยประการอื่นโดยมีชื่อของท่านอยู่บนข้อมูลดังกล่าว หรือ

(ค) กฎหมายกำหนดให้เราต้องกระทำเช่นนั้น ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งท่านจัดส่งให้แก่สถาบันคีนันแห่งเอเซียเพื่อความมุ่งประสงค์ในการขอรับสินค้าหรือบริการนั้นจะถูกนำไปจัดการโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูส่วน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย   ลิงค์เชื่อมต่อไปยังไซต์ภายนอก

ก.    เว็บไซต์นี้อาจให้ลิงค์เชื่อมต่อหรือการอ้างอิงถึงเว็บไซต์และทรัพยากรที่มิใช่เป็นของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย สถาบันคีนันแห่งเอเซียไม่ขอให้ถ้อยแถลง คำรับรอง หรือคำสัญญาหรือข้อสนับสนุนอื่นใดก็ตามโดยเกี่ยวกับเว็บไซต์ใด ๆ ที่มิใช่เป็นของสถาบันคีนันแห่งเอเซียหรือทรัพยากรของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งอาจมีการอ้างถึง สามารถเข้าถึงได้จาก หรือเชื่อมโยงไปยังไซต์ใด ๆ ของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย นอกจากนี้ สถาบันคีนันแห่งเอเซียมิใช่เป็นคู่สัญญาของหรือเป็นผู้รับผิดชอบต่อธุรกรรมใด ๆ ที่ท่านอาจเข้าทำกับบุคคลภายนอกแม้ว่าท่านจะทราบถึงบุคคลดังกล่าว (หรือใช้ลิงค์เชื่อมต่อถึงบุคคลดังกล่าว) จากไซต์ของสถาบันคีนันแห่งเอเซียก็ตาม เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ที่มิใช่เป็นของสถาบันคีนันแห่งเอเซียแม้จะเป็นไซต์ที่อาจมีตราสัญลักษณ์ของสถาบันคีนันแห่งเอเซียอยู่ก็ตาม ขอได้โปรดเข้าใจว่าไซต์ดังกล่าวเป็นเอกเทศอิสระจากสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และสถาบันคีนันแห่งเอเซียมิใช่ผู้ควบคุมข้อความบนเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น ก็สุดแล้วแต่ท่านว่าจะดำเนินมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อปกป้องตัวท่านเองจากไวรัส วอร์ม (worms) ม้าโทรจัน และโปรแกรมที่อาจจะทำลายล้างได้ในภายหน้า และเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่าน   การเชื่อมต่อกับไซต์นี้

ก.    สถาบันคีนันแห่งเอเซียให้ความยินยอมเฉพาะต่อลิงค์ที่เชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ซึ่งในไซต์ดังกล่าวลิงค์และหน้าเพจต่าง ๆ ที่ลิงค์ดังกล่าวกระตุ้นให้ทำงานไม่

(ก) สร้างกรอบรอบหน้าเพจใด ๆ บนเว็บไซต์นี้หรือใช้เทคนิคอื่น ๆ ที่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพที่มองเห็นหรือการมีข้อความใด ๆ ปรากฏอยู่ภายในไซต์นี้ไม่ว่าในทางใด

(ข) แถลงข้อความเป็นเท็จในเรื่องความสัมพันธ์ของท่านกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

(ค) แสดงนัยว่าสถาบันคีนันแห่งเอเซียอนุมัติหรือสนับสนุนท่าน เว็บไซต์ของท่าน หรือการเสนอเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าของท่าน และ

(ง) แสดงความเห็นหรือความรู้สึกที่เป็นเท็จหรือชวนให้หลงผิดเกี่ยวกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียหรือทำให้ค่าความนิยม (กู๊ดวิลล์) ที่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของสถาบันคีนันแห่งเอเซียได้รับความเสียหายโดยประการอื่น โดยให้เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในการได้รับอนุญาตให้ทำลิงค์เชื่อมต่อกับไซต์นี้ ท่านตกลงให้สถาบันคีนันแห่งเอเซียยกเลิกการอนุญาตให้ทำลิงค์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ ณ เวลาใดก็ได้โดยอยู่ในดุลพินิจของสถาบันแต่เพียงผู้เดียว โดยในกรณีเช่นนั้นท่านตกลงถอดลิงค์ทั้งปวงที่เชื่อมต่อเว็บนี้ออกไปทันทีและยุติการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ในตราสัญลักษณ์ของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย   คำแถลงจำกัดความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่อง

ก.    การใช้ไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง บรรดาวัสดุเนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และบริการเป็นสิ่งที่มีให้ไว้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น” โดยปราศจากคำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ ก็ตาม สถาบันคีนันแห่งเอเซียขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งเต็มที่เท่าที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ ต่อบรรดาคำรับรอง คำรับประกัน หรือถ้อยแถลงที่ชัดแจ้ง โดยปริยาย เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย และอื่น ๆ รวมทั้งคำรับรองในเรื่องความสามารถในการนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะข้อหนึ่งข้อใด และการไม่ละเมิดสิทธิในความเป็นเจ้าของและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ไม่จำกัดอยู่แต่เพียงคำรับรองดังกล่าว สถาบันคีนันแห่งเอเซียไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด เหมาะแก่เวลา ปลอดภัย หรือปราศจากความผิดพลาด ทั้งนี้ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การรับรองหรือรับประกันดังกล่าว

ข.    ท่านเข้าใจและตกลงว่า หากท่านดาวน์โหลดหรือได้มาโดยประการอื่นซึ่งวัสดุเนื้อหา ข้อมูล หรือบริการจากเว็บไซต์นี้ ท่านจะกระทำการดังกล่าวนั้นโดยอยู่ในดุลพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการที่ข้อมูลสูญหายหรือความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านด้วย เขตอำนาจบางแห่งไม่อนุญาตให้ยกเว้นคำรับรอง ดังนั้นการยกเว้นดังกล่าวข้างต้นจึงอาจไม่ใช้บังคับแก่ท่าน

ค.    เราจะไม่รับผิดต่อท่านเกี่ยวกับความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ทั้งหลายใด ๆ อันพ้นวิสัยที่เราจะควบคุมได้ตามสมควร

ง.    เราจะไม่รับผิดต่อท่านเกี่ยวกับการขาดทุนทางธุรกิจใด ๆ รวมทั้งการสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลกำไร เงินได้ รายได้ การใช้งาน การผลิต เงินออมที่คาดหมาย ธุรกิจ สัญญา โอกาสทางการค้า หรือค่าความนิยม (กู๊ดวิลล์) (ทั้งนี้ไม่จำกัดอยู่แต่เพียงสิ่งดังกล่าว)

จ.    เราจะไม่รับผิดต่อท่านเกี่ยวกับการสูญหายหรือการวิบัติผิดเพี้ยนใด ๆ ของข้อมูล ฐานข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ     ฉ.    เราจะไม่รับผิดต่อท่านเกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ โดยปริยาย หรือที่เกิดจากผลแห่งการผิดสัญญาใด ๆ   การจำกัดความรับผิด

ก.    โดยเต็มที่เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดสถาบันคีนันแห่งเอเซียจะไม่รับผิดต่อบุคคลใดต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยปริยาย ค่าเสียหายที่ฝ่ายหนึ่งได้รับเนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นเยี่ยงอย่าง หรือค่าเสียหายที่เกิดจากผลแห่งการผิดสัญญาไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามอันเกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากเว็บไซต์นี้หรือการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเว็บไซต์นี้ หรือไซต์หรือทรัพยากรใด ๆ ที่เป็นลิงค์เชื่อมต่อ อ้างอิง หรือเข้าถึงโดยผ่านเว็บไซต์นี้ หรือต่อการใช้งานหรือดาวน์โหลดหรือเข้าถึงวัสดุเนื้อหา ข้อมูล สินค้า หรือบริการใด ๆ รวมทั้งผลกำไรที่สูญเสีย ธุรกิจสะดุดชะงัก เงินออมที่สูญเสียไป หรือการสูญหายของโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่จำกัดอยู่เพียงสิ่งดังกล่าว แม้จะแจ้งให้สถาบันคีนันแห่งเอเซียทราบโดยชัดแจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเช่นนั้นขึ้นก็ตาม การยกเว้นและสละสิทธิในเรื่องความรับผิดนี้ใช้บังคับแก่มูลคดีทั้งปวง ไม่ว่าจะถือเอาสัญญา การรับประกัน การละเมิด หรือทฤษฎีในทางกฎหมายอื่นใดเป็นเกณฑ์ก็ตาม   การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ก.    โดยไม่เป็นการตัดสิทธิข้ออื่น ๆ ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในทางใด หรือในกรณีที่เรามีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในทางใด เราอาจ

1.    ส่งคำเตือนเป็นทางการถึงท่านครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

2.    ระงับไม่ให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราว

3.    ห้ามมิให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นการถาวร (หากสามารถกระทำได้)

4.    ปิดกั้นมิให้คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ที่อยู่ไอพี (IP address) ของท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

5.    ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งรายใดหรือทุกรายของท่านและร้องขอให้ปิดกั้นมิให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

6.    เริ่มฟ้องร้องคดีต่อท่าน ไม่ว่าเพราะเหตุการผิดสัญญาหรือเพราะเหตุอื่นก็ตาม และหรือ

7.    ระงับหรือลบบัญชีของท่านบนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี)   การโอนสิทธิ

ก.    โดยสัญญานี้ ท่านตกลงให้เรามอบหมาย โอน จ้างช่วง หรือจัดการโดยประการอื่นกับสิทธิและหรือหน้าที่ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

ข.    หากมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเราเสียก่อน ท่านจะมอบหมาย โอน จ้างช่วง หรือจัดการโดยประการอื่นกับสิทธิและหรือหน้าที่ข้อหนึ่งข้อใดของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ได้   การตัดแยกออกพิจารณาเป็นส่วน ๆ ได้

ก.    หากศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดวินิจฉัยว่า ความข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาฉบับหนึ่งฉบับใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหรือบังคับใช้ไม่ได้ ความในข้ออื่น ๆ ก็จะยังคงมีผลบังคับต่อไป

ข.    หากข้อความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหรือบังคับใช้ไม่ได้ข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาฉบับหนึ่งฉบับใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับใช้ได้หากตัดข้อความดังกล่าวทิ้งไปบางส่วน ก็จะถือว่าได้ตัดข้อความส่วนนั้นทิ้งไป และข้อความส่วนที่เหลืออยู่จะคงมีผลบังคับต่อไป   กฎหมายบังคับ

ก.    ให้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตามกฎหมายของประเทศไทย